Slovenský zväz telesne postihnutých - Košice

  Bývanie

vytlač inzerát - Bývanie
PODMIENKY PRE ŽIADATEĽOV O ÚVER NA BÝVANIE
zdravotne ťažko postihnutý občan
(výstavba a kúpa bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome)
Zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) občan môže žiadať Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) o zvýhodnený úver (prehľad podpôr ŠFRB pre rok 2014 nájdete na http://www.sfrb.sk/sites/default/files/Prehlad_podpor_SFRB_2014.pdf) na kúpu alebo výstavbu bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome a výstavbu bytu v rodinnom dome ak je držiteľom preukazu ZŤP na dobu neurčitú.
Žiadateľom môže byť aj fyzická osoba, s ktorou v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok žije osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (nemusí spĺňať podmienku veku do 35 rokov, môžu byť aj slobodný), ak je bez príbuzenského vzťahu so žiadateľom, tak musí byť občanom členského štátu EÚ a v prípade ak je v príbuzenskom vzťahu so žiadateľom nemusí byť občanom členského štátu EÚ.
1. Ak sa nenachádza zdravotné postihnutie v zozname zdravotných postihnutí podľa prílohy zákona č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB (priložená príloha - zoznam)
Podľa § 6 ods. 4 zákona o ŠFRB pod kúpou bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome a kúpou nájomného bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome sa rozumie kúpa od vlastníka kupovanej nehnuteľnosti bez ohľadu na jej vek.
ŠFRB poskytuje úver na obstaranie bytu, ktorého maximálna podlahová plocha v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome neprevyšuje 80 m², do tejto plochy sa započítava podlahová plocha balkóna, lodžie a terasy. Pri podpore na obstaranie bytu v rodinnom dome (výstavba alebo kúpa rodinného domu) podlahová plocha bytových a iných priestorov v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje 120m² a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie. Do podlahovej plochy bytu sa nezapočítava podlahová plocha balkónov, lodžie a terasy. Ak je súčasťou stavby rodinného domu garáž, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m².
V prípade, že kupovaná nehnuteľnosť podmienku veľkosti podlahovej plochy a iné podmienky stanovené zákonom o ŠFRB, nie je možné poskytnúť podporu pre tento účel.
Podporu zo ŠFRB je možné poskytnúť oprávnenému žiadateľovi za predpokladu, že tento splní jednak podmienky zákona o ŠFRB a taktiež preukáže schopnosť splácať úver v stanovených lehotách a je schopný zabezpečiť záväzky vyplývajúce z úveru.
a) Preukázanie schopnosti splácania:
výška čistého mesačného príjmu žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za predchádzajúci kvartál k dátumu podania žiadosti na MÚ po
odrátaní 1,3 násobku životného minima na domácnosť žiadateľa musí byť vyššia ako mesačná splátka úveru
b) Splnenie podmienky maximálneho ročného príjmu
mesačný príjem žiadateľa a osôb ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za predchádzajúci rok (vypočíta sa ako podiel z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného počtu mesiacov, za ktoré tento príjem patril) nesmie prekročiť štvornásobok životného minima na domácnosť žiadateľa, tabuľku životného minima nájdete na http://www.sfrb.sk/sites/default/files/ZM%202013.pdf
2. Ak sa nachádza zdravotné postihnutie v zozname zdravotných postihnutí podľa prílohy č.1 zákona č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB (je potrebné potvrdenie odborného, lekára o zdravotnom postihnutí). Platia podmienky ako v predošlom bode (1), ale v tomto prípade je možné podlahovú plochu bytu zvýšiť podľa § 10 odst. 2 zákona o ŠFRB najviac o 10%, ak ide o bývanie stavebne určené na dlhodobé bývanie FO so zdravotným postihnutím (byt v bytovom dome max. 88 m², byt v rodinnom dome max. 132 m²). Technické riešenie bytu/rodinného domu musí byť doložené projektovou dokumentáciou preukazujúcou bezbariérovosť bytu. Splnenie podmienky o bezbariérovom byte upravenej vyhláškou 532/2002 Z.z. musí byť zakotvená v kolaudačnom rozhodnutí.
Príloha č. 1 k zákonu č. 150/2013 Z. z.
ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH POSTIHNUTÍ
1. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
a) stredne ťažká forma
b) ťažká forma (triparéza a kvadruparéza)
2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy – ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu)
3. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)
a) hemiplégia
b) paraplégia
c) kvadruplégia
d) hemiparéza ťažkého stupňa
e) paraparéza ťažkého stupňa
f) kvadruparéza ťažkého stupňa
4. Poškodenie miechy
a) hemiplégia
b) paraplégia
c) kvadruplégia
d) hemiparéza ťažkého stupňa
f) paraparéza ťažkého stupňa
g) kvadruparéza ťažkého stupňa
5. Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba – ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových
kĺbov
6. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy
a pod., metabolické a endokrinologické
a) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti
b) ťažká forma (imobilita)
7. Myasténia gravis, myastenický syndróm – ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti
8. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny
9. Strata oboch dolných končatín v stehne
10. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami
s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa
11. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom
12. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb
13. Strata oboch dolných končatín v predkolení
14. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov po vyčerpaní možností konzervatívnej a radikálnej liečby
15. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení bez možnosti ďalšej liečby
16. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov po vyčerpaní možností konzervatívnej a radikálnej liečby
17. Onkologické ochorenia v terminálnom štádiu s poruchami mobility
18. Terminálne štádium chronickej obličkovej nedostatočnosti liečenej hemodialýzou

Článok si môžete stiahnuť aj v pdf súbore tu