Slovenský zväz telesne postihnutých - Košice

  Diaľnice budú pre ZŤP bezplatné

vytlač inzerát - Diaľnice budú pre ZŤP bezplatné
 

Vážení kolegovia, na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na MPSVR SR dňa 20.11.2014 sme získali materiál vyjadrenia Národnej diaľničnej spoločnosti, ako postupovať v prípade, keď chceme mať výnimku a byť oslobodení od poplatku za diaľničnú známku od 1.1.2015. Zmenou zákona došlo k rozšíreniu oprávnených osôb, ktorí môžu byť oslobodení od úhrady diaľničnej známky. Žiadať o výnimku môžu tí, ktorí sú držiteľmi parkovacieho preukazu.

Podľa správy zástupcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vám dávame do pozornosti nasledovnú informáciu:

 


Od 1. januára 2015 nadobudne účinnosť zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky plánovalo zaviesť od účinnosti tohto zákona systém elektronickej diaľničnej známky. Situácia je ale taká, že nový systém ešte nie je funkčný a tak mení sa aj plánovaná forma oslobodenia od úhrady diaľničnej známky.

Pri žiadosti o oslobodenie motorového vozidla od úhrady diaľničnej známky žiadateľ musí osloviť Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. (ďalej len „NDS“) a spolu s predložením príslušného parkovacieho preukazu požiadať o vydanie oslobodenia od úhrady diaľničnej známky. Kópia preukazu je pre NDS veľmi dôležitá, pretože preukazy môžu mať i vymedzenú časovú platnosť (napríklad pol roka).

 

Kontrola úhrady diaľničnej známky bude prebiehať rovnako ako v súčasnosti. Vodiči musia pre preukázanie oslobodenia od úhrady diaľničnej známky predložiť potvrdenie od NDS – to musia vodiči spolu s parkovacím preukazom nosiť so sebou.

Podľa § 7 písm. h) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke sú od úhrady oslobodené vozidlá zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu a podľa § 7 písm. i) sú od úhrady diaľničnej známky oslobodené vozidlá, ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa osobitného predpisu1 a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa osobitného predpisu2. Pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. Pri oboch prípadoch, pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím i pre prevádzkovateľa sociálnych služieb, platí povinnosť sa zaregistrovať u správcu výberu úhrady diaľničnej známky, v tomto prípade u NDS.

 

Žiadatelia podľa § 7 ods. 3) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke poskytujú najmä nasledujúce údaje:

- obchodné meno, adresu miesta podnikania (iba právnické osoby),

- meno a priezvisko,

- dátum narodenia,

- adresu bydliska,

- štátnu príslušnosť,

- číslo OP alebo pasu,

- evidenčné číslo vozidla,

- krajinu, kde je vozidlo registrované,

- kontaktné údaje a tiež údaje potvrdzujúce nárok na oslobodenie od úhrady:

- kópiu rozhodnutia o žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu

- kópiu parkovacieho preukazu

- kópiu technického preukazu vozidla, prípadne vozidiel

- kópiu zriaďovacej listiny – iba právnické osoby

Predložené údaje sa registrujú u správcu úhrady diaľničnej známky, respektíve u ním poverenej osoby a žiadateľ o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky dostane po registrácii potvrdenie od NDS, ktorým sa bude musieť preukázať pri kontrole PZ SR.

 

Žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky

 

 

zasielajte poštou na adresu NDS, príp. osobne doručte na adresu: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.

RC SZTP


1 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 50/2012 Z. z.

2 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.