Slovenský zväz telesne postihnutých - Košice

  Kompenzácie

vytlač inzerát - Kompenzácie

Zmena v peňažných príspevkoch od 1.7.2012

Od 1. júla 2012 sa mení výška životného minima

 V dôsledku zvýšenia koeficientu rastu čistých peňažných príjmov dochádza každoročne k zmene životného minima.

Životné minimum predstavuje tú najnižšiu peňažnú čiastku, na ktorú sa osobe nesmie siahnuť, inak sa dostane do hmotnej núdze. Výška životného minima sa zmenila   s účinnosťou od 1. júla 2012  nasledovne:

 - 194,58 € plnoletá osoba (z doterajších 189,93 €),
 

- 135,74 € ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá osoba (z doterajších 132,42 €),
 

-   88,82 € zaopatrené neplnoleté dieťa / nezaopatrené dieťa (z doterajších 86,65 €).

Suma životného minima má vplyv na zvýšenie opakovaných peňažných príspevkov na kompenzácie.

 Opakované peňažné príspevky:

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu (sadzba za 1 hodinu)                2,71 €

Peňažný príspevok na prepravu                                                             99,28 €

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

                                                          I. skupina                                 36,12 €
                                                          II. skupina                                18,06 €
                                                          III. skupina                               10,84 €   

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia      18,06 €

Peňažný príspevokna kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla           32,50 €                                                 

Peňažný príspevokna kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so  starostlivosťou o psa
so špeciálnym výcvikom   43,34 €                                                                         

Peňažný príspevok na opatrovanie:

- opatrovanie jednej fyzickej osoby s ŤZP (111,32%):                           216,61 €

- opatrovanie 2 alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP (148,42%):         288,80 €

- ak fyzickej osobe s ŤZP odkázanej na opatrovanie sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne (98,33%):   191,34 €

- ak fyzická osoba opatruje najmenej 2 fyzické osoby s ŤZP odkázané na opatrovanie, ktorým sa poskytuje denná pobytová sociálna služba, alebo ktoré navštevujú školské  zariadenia v  rozsahu  viac ako 20 hodín týždenne (139,15%):  270,76 €

- ak fyzická osoba opatruje fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie, ktorej sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako  20 hodín týždenne, a súčasne opatruje aj fyzickú osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie, ktorej sa denná pobytová sociálna služba neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20   hodín týždenne, alebo ktorá nenavštevuje školské zariadenie alebo navštevuje školské zariadenie v  rozsahu najviac 20 hodín týždenne (144,71%):  281,58 € 

- ak je príjem fyzickej osoby  s ŤZP vyšší ako 1,4 - násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného v zákone o životnom minime, t. č.  272,412 Eur,  výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem; ak je fyzickou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o  sumu, ktorou príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného v zákone o životnom minime,
-  ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať  zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok(46,38%): 90,25 €,

- ak fyzická osoba, ktorá opatruje 2 alebo viaceré fyzické osoby s ŤZP, poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti   vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok (61,22%):  119,13 €.
 

Zdroj: UPSVAR, www.employment.gov.sk,

www.podnikajte.sk