Slovenský zväz telesne postihnutých - Košice

  Parkovanie pre ZŤP - informácie

vytlač inzerát - Parkovanie pre ZŤP - informácie
Vyhlásené: 06.07.2015
Platné od: 01.07.2016
Uznesenie:
157
Zdroj: http://kosice.sk/vzn.php?id=166

Žiadosť na predĺženie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ŤZP si stiahnite tu

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

 
§8 Oslobodenie od úhrady


(1) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené:
a) služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, ozbrojených síl a zborov SR a Mestskej polície Košice,
b) služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru pri služobnom výkone
c) služobné vozidlá mesta Košice,
d) vozidlá pohotovostných alebo havarijných služieb pri služobnom výkone,
e) motorové vozidlá, ktorých držiteľom je držiteľ parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,7 ak splnia podmienku uvedenú v odseku 3.


(2) Oslobodenie od úhrady sa preukazuje najmä spôsobom označenia služobného motorového vozidla alebo služobným preukazom vodiča motorového vozidla, ak ďalej nie je uvedené inak.

(3)
Držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje oslobodenie od úhrady umiestnením parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím viditeľne za čelné sklo motorového vozidla tak, aby všetky údaje boli čitateľné z vonkajšej strany motorového vozidla.