Slovenský zväz telesne postihnutých - Košice

  Užitočné odkazy

vytlač inzerát - Užitočné odkazy
 Webový odkaz Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení

Odkaz na
Zákon č. 447 / 2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Webový odkaz Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
tel.: 02/ 2046 0000

Úradné hodiny podateľne
Pondelok - Piatok:
od 8:00 do 15:00 hod
  


Webový odkaz
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
Tel: 02/50240303
e-mail: sekretariat@nrozp.sk
 


Webový odkaz
Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Vajanského námestie č.1, 036 01 Martin
www.szzp.sk
Ján Ostrolucký, predseda
0905 963 753, 0910 903306
zzzpzv@gmail.comWebový odkaz
Slovenský zväz sclerosis multiplex

Konštantína Čulena 12, 971 01 Trnava
Jarmila Fajnorová, prezident
tel:  +421 57 44 93 113, +421 918 636 623, +421 903 466 514,
+421 903 204 902
e-mail: szsm@szm.sk
Katarína Pisečná ,viceprezident
e- mail: katka.pisecna@gmail.com
   Webový odkaz
Slovenské hemofilické združenie

Antolská 11, 851 07 Bratislava
Ing. Jaroslav Janovec, predseda
e-mail:  shz@shz.sk
Tel: 02/63531453, 0905 241 353
Fax: 02/63531454, 053/4465154Webový odkaz Premeny – asociácia pacientov a pacientských organizácií pre duševné zdravie

071 01 Michalovce
Tel. 0903 679 233
  Webový odkaz
Organizácia muskulárnych distrofikov SR

Banšelova 4, 821 04 Bratislava
Tel: 02/43411686
e-mail: omd@omdvsr.sk
  Webový odkaz Združenie nevidiacej a slabozrakej mládeže:

Sekulská l, 842 50 Bratislava
www.netopier.sk
e-mail: netopier@netopier.sk
Roman Martinovič, predseda
e-mail: roman.martinovic@netopier.sk
Tel: 0915/732123
Webový odkaz Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí:

Zdoba 79, 044 41 Sady nad Torysou
Peter Fašung, predseda
tel: 02/20702228, +421 903 197 034
e-mail: fasung@zoznam.sk
Kontaktná adresa: Rajecká 14, 821 07 BratislavaWebový odkaz SLOVILCO - Slovenské združenie stomikov (Slovak ostomy Association):

Adresa: Ján Čačko
slovilco@slovilco, cacko@gmail.com
Krušovská 1831/A
955 01 Topoľčany
Tel: 0905319978


   

Webový odkaz Slovenská únia sluchovo postihnutých:

Mierová 4
066 01 Humenné.
Predseda organizácie: Bc. Michalková Zuzana
E-mail:  suhohp@gmail.com
IČO: 42136938

  Webový odkaz SLOVENSKÁ HUMANITNÁ RADA

Adresa: Páričkova 18, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika
tel.: +421.2.50 20 05 17,   fax: +421.2.50 20 05 22
email: shr@changenet.sk
 Webový odkaz Slovenská asociácia pacientov a pacientských organizácií pre duševné zdravie združuje regionálne organizácie pacientov a ex-pacientov.

Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
Mobil: 0903 208 548
info@premeny.sk
 


Webový odkaz Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR:

Vančurova 1, 917 00 Trnava
nemá web
Alojz Partel , predseda
tel: 033 55 13793
e-mail: zpcch.tt@orangemail.skWebový odkaz
Zväz diabetikov Slovenska:

Súťažná 18/15, 821 08, Bratislava 2
Ing. Jozef Borovka, prezident
e-mail: lucia.borovkova@gmail.com
tel/fax: + 421 2 554 224 26
Zástupca ZDS v NROZP: Ján Švolík
e-mail: jsvolik@centrum.sk
Webový odkaz
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR:

Sídlo: Heydukova 25, 811 08 Bratislava
Predseda - Mgr. Stefi Nováková
č. tel.: 034/7733292
e-mail: domsvitania@stonline.sk
Riaditeľka, štatutárny zástupca - Mgr. Iveta Mišová
tel/fax: + 421 2 63814968
e-mail: misova@zpmpvsr.sk
e-mail:zpmpvsr@zpmpvsr.sk
tel/fax: + 421 2 63814968
Webový odkaz
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska:

Sekulská 1, 842 50 Bratislava
RNDr. Branislav Mamojka, CSc., predseda
e-mail: mamojka@unss.sk, unss@unss.sk
tel: + 421 2 69203420, +421 2 69203432
fax: +421 2 69203447

   Webový odkaz
Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR:

Poštový priečinok 7, Pošta 4, 840 00 Bratislava
Terézia Hurbaničová, prezidentka
tel: 02/ 65424712
Bergmannová Ľubica, viceprezidentka
tel: 0904/624460
e-mail: vyroba@spn.sk
Webový odkaz
Slovenský zväz telesne postihnutých:

Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
Ing. Monika Vrábľová, predseda
Tel.: + 421 2 63814478, 63814469
e-mail: sztp@sztp.sk, bariery@sztp.sk
 


Webový odkaz
Otvorme dvere, otvorme srdcia
:

Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
MUDr. Marcela Barová, štatutár
tel/fax: 02/63815500
e-mail: odosba@stonline.sk